当前位置:首页 > 帮办 > 正文武汉金控潜伏大连友谊 借壳失败欲分步重组?

时间: 来源:www.577337.net 作者: 申博现金网

Eitherscriptsндр6-рсарыноныэнэдр,ХятадыннисэхонгоцныбуудлаасхрснАмерикийнцэргийннисэхонгоцЯпоныКюшюарлыгбмбгдснюм.1943оныэцсээр,АмерикийнармиАгаарындээдзэргийнцайзхэмээгдэжбайсанВ-29бмбгдгчнисэхонгоцтойболов.Иймэрх4хдлгртэйбмбгдгчнисэхонгоцндрчадвартай.Дээдталнь6000кмхол,цагт600кмхурдан,9000кгпуужиначааднисэжчаддагбгд10мянганметрндртэрглхийхчадвартайболохоорЯпоныгиххэмжээгээрбмбгдхнхцлийгбрдлжээ.ТэредХятадынтэнгисдагууолонгазартэрчлэнНомхондалайнбаруунзгийнолонаралолтригЯпонцэрэгтэзлэгдээдбайсанболохоорАНУ-ынармиВ-29бмбгдгчнисэхонгоцныбаазыгхаабайгуулахаамэдэхгйбайжээ.1943оны11-рсард,Хятад,ИхБритани,Америк3орнытэргнЕгипетийннийслэлКайртхуралдаж,Кайрынтунхагбаталж,хойшидЯпонтойтулалдахдайныхтлбрийнталаарсаналнэгдлээ.Маттерхорннэртэйстратегийнбмбгдлтхийххтлбрбаталсан,тусхтлбрийндагууЭнэтхэгтВ-29бмбгдгчнисэхонгоцныхчинбайрлуулж,тэндээсгарсанонгоцЧэндгийнойролцоохбаазаасшатахуун,пуужиначаад,алсзайнаасЯпоныгдовтлонохэмээномогбардамзарлажээ.1944оны1-рсард,СычуанийхэдэнарванмянганардиргэдШиньжинь,Гуанхань,Пэншань,Чюнлайдхрч,дамнуурга,чулуунхрдзэрэгэртнийбдлэгбагажхэрэгслээрдэлхийнхамгийнтэргнийнисэхонгоцондзориулжбуудалбарьжээ.1944оны5-рсард,энэонцгойбарилгыгбарьждууссанюм.1944оны4-рсардолонВ-29бмбгдгчнисэхонгоцЧэндхотынойрбуусанбайв.Eitherscriptsндрбол6-рсарын20,1944оныэнэдрХятадаасЭнэтхэгтсуужбайсанармиМьянмарынМогуандбайсанЯпонцэргийгдовтлондайрсанюм.1943оны10-рсард,МьянмарынумарднутгийнборооныулиралдуусажбайсанеэрХятадулсхолбоотоноронтойгоотлвлгболовсруулж,МьянмарынумарднутагтбайсанЯпонцэргийгдовтлохоорболсонюм.ЭнэтлвлгнийдагууХятадаасЭнэтхэгтсуужбайсанармиМьянмарынумарднутагруудайранорж,Могуан,МиткиназэрэгчухалхотуудыгхяналтдааавсныдарааБамо-гаардамжинМандалайдойртож,ЯпонытрэмгийцэргийгМандалайнбсэдустгахааршийджээ.МогуанхотньМогуанголболонмндИнголынуулзвартМиткина,Камайнхоттойочиглоноршдогоороотусорныумарднутгийнцэргийнстратегийнчухалгазарболсонюм.ТухайнедтэндЯпонытрэмгийцэргийн"хандсанзгтдайсангй"хэмээналдаршсан18-рдивизсуужбайжээ.1944оны3-рсард,ХятадаасЭнэтхэгтсуужбайсанармиХуканголынхндийнЯпонцэргийгустгаад,Могуанголынхндийдорохзамыгнээжээ.4-рсардньХятадаасЭнэтхэгтсуужбайсанармийншинэ22-рдивизМогуанголынбаруунэргийнавтозамдойртонхрч,шинэ38-рдивизКамайнаасмндзгийннутгийгхяналтдааавав.5-рсардньшинэ22-рдивизИнКайТан-дхрээдАмерикийнагаарынцэрэгтэйхамтранЯпонытрэмгийцэргийгнисэхонгоц,танк,явганцэрэгхамтрандайрч,5-рсарын4-ндИнКайТан-гбрмснхяналтдааавсанюм.Eitherscriptsоны6-рсарын15-нд,ЦахариргэдийнЯпонытрэмгийллийнэсрэгхолбооныцэрэгардынтллгчдийнанхдугаариххуралболов.ндр6-рсарын15-н,1933оныэнэдрЦахариргэдийнЯпонытрэмгийллийнэсрэгхолбооныцэрэгардынтллгчдийнанхдугаариххуралхуралдаж,61тллгчхуралдоролцсонюм.1931оны9-рсарын18-нд,Японытрэмгийцэрэг9-рсарын18-ныхэрэгхувьслыгсгэн,Хятадулсадцмрлтхийж,знхойдын3мужийгшуурхайэзлэнавсанюм.1933оны3-рсарынэхээр,ЯпонытрэмгийцэрэгРэхэ-гэзлэнавсан.4-5дугаарсардцагаанхэрэмдагуунутагтдрэнхалдаж,хуурмагцэрэгцуглуулан,цахрынчухалсууринболохДолоннуур,Гюаньзэргийгэзлэнавч,цахрыгхяналтдааавсанюм.Японытрэмгийцэрэгхалдандовтолж,ХятадынндэстндэдхараюултулгарчбайсанеэрГоминьданнамынэхорончнэртжанжинФэнЮйшянХКН-тайхамтранЯпонытрэмгийллийнэсрэгбосож,ЦахариргэдийнЯпонытрэмгийллийнэсрэгдайныгсрдалайцтайэхллсэнюм.1933оны5-рсарынслчээр,ЧулуулалтхаалгандцугларсанолонзамынармиболонолонсалбарынтллгчиднэртжанжинФэнЮйшянгийнзохионбайгуулсанЦахармужийниргэдийнгутамшгийгарилган,эхорнооаврахиххуралдоролцож,ЦахариргэдийнЯпонытрэмгийллийнэсрэгхолбообайгуулан,ФэнЮйшянгийгхолбооныернхийкомандлагчаарсонгожээ.5-рсарын26-нд,ФэнЮйшян"ЦахариргэдийнЯпонытрэмгийллийнэсрэгхолбооныернхийкомандлагчийнтушаалыгхлээжавсантухайгаамэдэгдэлгаргаж","нийтиргэдхчхамтран,хчирхэгдайсныглдэнгаргаж,ндэстнийоршинтогтнохэрхээхамгаалж,нутагдэвсгэрийнбрэнбтэнбайдлаабаталгаажуулъя"хэмээнуриалсанбгд"санаабодолнэгтэйцэрэг,ардааудирдан,японытрэмгийллийнэсрэгфронтбайгуулж,Цахармужийгзэвсгийнхчээрхамгаалан,алдсаннутгуудаахяналтдааавч,Хятадыгбиедаасантусгаарулсболгоно"хэмээнзарласанюм.Eitherscriptsндр6-рсарыноныэнэдрХонконгодХятадулсыгхамгаалаххолбообайгуулагдаж,СнЧинлинхолбооныдаргаболов.1937оны7-рсарын7-нд,ЯпонымилитаристуудЛГчяодбалмадажиллагааявуулсныулмаасулсдаяарЯпонытрэмгийллийгэсэргцэхдайныгэхллэв.ХКНхарийнтрэмгийллийнэсрэгтэмцэхээридэвхтэйуриалснырдндкоммунистнам,гоминьданнамхамтранажиллаххолбообайгуулсанбанийндсэндээрЯпонытрэмгийллийнэсрэгндэстнийнэгдлийнфронтбайгуулагдав.ГадаадулсорондахьХятадынхарьяатнарынбайгууллага,олонулсынсайндурынханхандивргж,Японытрэмгийллийнэсрэгдайныгдэмжсэнюм.ХатагтайСнЧинлиныудирдсанХятадулсыгхамгаалаххолбооэдгээражилдчухалгрболжбайлаа.1937оныэцсээрШанхайхотэзлэгдсэнийдарааСнЧинлинХонконгоднжочинХонконгыггадаадтайхарилцахцонхболгохоорЖЭньлайтайзвшилцнтогтжээ.1938оны3-рсарын16-нд,СнЧинлин,ХэШянниннарГадаададбуйахандстгхбичигнийтлэн,эхорныдайндоролцожбуйцэрэгармийгдэмжихийггадаададбайсанХятадынхарьяатнартуриалсанюм.6-рсарын14-нд,ХонконгодХятадулсыгхамгаалаххолбообайгуулагдаж,СнЗивэньнийгэмлэгийндарга,СнЧинлинхолбооныдаргаболов.Энэньолонулсынфашизмынэсрэгнэгдмэлфронтыншинжтэйтусламжийнбайгууллагабайв.ГолдууХятадынардтмнийЯпонытрэмгийллийнэсрэгдайныгнэнээрньмэдээлж,дэлхийнэнхтайван,ардчиллыгэрхэмлэгчдэдХятадулсадэм,эмчилгээ,тусламжийнэдбараагаартуслахыгуриалж,ялангуяаЯпонытрэмгийллийнэсрэгтэмцэгчголхчин-ХКН-ынудирдсаннайманзамынцэрэгболоншинэдрвдгээрзамынцэрэг,мнчллгдсннутгийнардтмнийгдэлхийнардтмнээрдэмжлэхийнтлмахранзтгэжбайв.

政知道(微信ID:upolitics)注意到,2016年8月,时任山西省委副书记楼阳生任代省长。

また、豊富な資金とメディアサービスに対する投資および運営能力、商業管理能力を持って、すべてのメディア端末をカバーし、視聴者を中心としたブランド作りが国広控股設立の目的である。

  跌得有点快的茅台,风向又要变了?  刚刚过去的6个交易日,茅台大跌12%,市值蒸发1118亿,从9033亿跌至7915亿。www.rg6899.netХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.

ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.ндр11-рсарын18,1935оныэнэдр,ХКН-ынТвХорооныумардбсийнтовчооныудирдлагадорБэйпингийноюутнуудынхолбообуюуумардбсийноюутнуудынхолбообайгуулагдсанюм.1935оныслийнхагаст,Японтрэмгийлэгчидумарднутагтолонхэрэгхувьсалгаргаснаарбайдалмашхурцдав.Олонхотсуурин,хдтосгоноорЯпондээрэмчиддрч,газарсайгйяпонбарааовоорон,япончуудынцэргийнсургуулийнбууныдуунргэлжлэхболжээ.Бэйпинхотноонэнчаймшигтбайдлаардрч,ГоминьданыноёдбаядуудэдхрнгхуминавчзайланзугтажбайсанбаХааныорднымузейнтхэндурсгалтзйлсийгмнднутагруузжбайсантдийгй"ихсургуулиудыгнлгэхээрбайна"гэсэнцуурхаляриадэлгэрчбайжээ.ХндхэцэнэбайдалдуурланхилэгнэсэнБэйпинхотынулстрийнзэлухамсарндроюутанзалуус:"Хятадынумардхэсгийнргнуудамнутагтбичгийнширээтавихгазаргйболлоо"хэмээнуриалоозонхашгирчээ.Ягэнэед,МаоЗэднгээртлллсэнХКН-ынТвХорооныудирдсанулаанармийнголхчинуртзамынаяндайнхийгээдШааньши,Ганьс-гийнхувьсгалынсуурингазартамжилттайхрэлцэночсонбайлаа.ТухайнедХКН-нынТвХороохэдийгээркоминтерныдолоонзйлтзэлбаримтлалболон"8-рсарыннэгнийтунхаг"-ийнагуулгыгсонсоогйбайсанчгэсэнтухайнцагеийнбайдлыгндэслэн,Японытрэмгийллийнэсрэгнэнргндэлгэрндэстнийфронтбайгуулахасуудлыгсудалжбайжээ.1935оны11-рсарын13-нд,ХКН-ынТвХорооноос"ЯпонимпериалистдХятадынумарднутгийгэзэлсэнболонЖанКайшиХятадынумарднутгийгхудалдан,Хятадулсыгхудалдлаа"гэсэнтунхаглалгаргаж,ЯпонимпериалистдболонЖанКайшигийнноёрхлыгнураахынтлнийтХятадыниргэдболонзэвсэгтхчнийхолбоолоннэгдэхийгуриалсанюм.11-рсарындунд10хоногт,ЖанХаоЗвллтсэхорондообуцанирээд,Шаньбэйорж,ХКН-ынТвХороондхандан,фашизмынэсрэгргндэлгэрнэгдмэлфронтбайгуулахтухайкоминтерныгаргасанзэлбаримтлалыгтанилцуулжээ.нийдараабуюу11-рсарын28-нд,ХКН-ынТвХорооноосБгдНайрамдахХятадАрдУлсынТвЗасгийнГазрындаргаМаоЗэдн,ХятадынАжилчин,Тариачин,УлаанАрмийнХувьсгалтЗвллийндаргаЖДэ-гийннэрээр"Японытрэмгийллийгэсэргцэн,эхорнооаврахтунхаг"гаргасанюм.Энэтунхгийнагуулга"8-рсарын1-нийтунхаг"-тайндсэндээадилбайлаа.ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.Eitherscriptsндрбол11-рсарын3,1943оны11-рсарын3-ныдр,Хятад,АмерикийнагаарынцэргийннэгдсэнхчинбайгуулагдсанбгдГйлинийбаазадхрэлцэночиж,Японтойбайлдажэхэлсэнюм.1941оны5-рсард,АНУтусорныбэлтгэлхчнийофицеруудболонус,хуурайзамынармийнагаарынхчнээсхалагдсанхмсийнАмерикийнагаарынцэргийнсайндурынхчинднэгдэнХятадулсадиржЯпонтойтулаанхийхийгзвшрснюм.6-рсардньХятадулсАмерикаас100снгчнисэхонгоцхудалданавсан.7-рсард,АмерикийнхуурайзамынармийнагаарынхчнээсхалагдсанофицерКлайреЛиЧэннаултынбайгуулсанАмерикийнсайндурынагаарынхчинМьянмартирсэн.8-рсарын1-нд,ХятадынагаарынармийнАмерикийнсайндурынхчиналбанёсоорбайгуулагдаж,КлайреЛиЧэннаулткомандлагчньболов.ТуссайндурынхчнийгНисэхонгоцйлдвэрлэхтвкомпанихэмээннэрлээд,Кньминхотнообайрлуулан,нийт254хнтэйснгчнисэхонгоцны3бригадыгхамруулж,Мьянмартдасгалжуулжэхэлжээ.1941оны12-рсарын20-нд,АмерикийнсайндурынхчинКньминхотынагаараастусхотодбайсанЯпонцэргийннисэхонгоцыгбмбгдж,анхныэнэхагаарынтулалдаанаардайсны6нисэхонгоцыгбууданунагааж,ЯпонытрэмгийллийнэсрэгХятадАмерикийнхамтранявуулсананхныдайндялалтбайгуулжээ.1942оны5-рсард,Америкийнсайндурынхчин8нисэхонгоцоор3хоногдарааланЮньнаньмужийнбаруунхэсгийнНжянмрнийхавцалболонууланзамдагуубайсанЯпонцэргийгбмбгдснр,ЯпонцэргдмрнгатлахгрбарьжчадсангйЛнлиндухраноржээ.1942оны1-рсард,АмерикийнсайндурынхчинХятадынагаарынцэргийгхамгаалан,ВьетнамынЖялиндбайсанЯпонынисэхонгоцныбуудлыг2удаанисэхонгоцоорбмбгджээ.

 中国には「詩画一如」、「書画同源」という伝統的な考え方があります。つまり、「詩」と「絵画」は切り離せない密接なものであり、「書」と「絵画」は本来同じ根から発生しているという考えです。

该文一经发表便引起千层浪,诸多专家撰文反驳,其中影响较大的为Feng等人发表于《自然综述:肾脏病学》上的《Salt:flawedresearchshouldnotdivertactionstoreduceintake》(盐分:有缺陷的研究不应使减盐行动产生动摇),该文指出的部分缺陷具有重要意义。Ороннутгийнхэвлэлмэдээллийнхэрэгслийнмэдээлснээр,АмерикийнНью-ЙоркийнМанхэттэндрэгтороннутгийнцагаар17-ныорой,Бээжингийнцагаар18-ныглдэлбэрэлтболж,наадзахнь15хншархадсанбайна.Ороннутгийнцагпаагийнталынханхэлэхдээ,дэлбэрэлтМанхэттэний23-ргудамжны6,7-рргнчлнийхоорондболсонбгдшархадсанхмсийгэмнэлэгтхргэнэмчллжбайнагэв.Мндрийнглэрт,АмерикийнНью-ЖерсимужидАмерикийнтэнгисийнцэргийндесантынзохионявуулсанбуяныйлсэдзориулсангйлтийнаргахэмжээнийявцадбасдэлбэрэлтболсонболовч,амиаалдажшархадсанхнгй,гэвчэнэньурьдаасзохиожтлвлснхалдлагабайжболзошгйгэжалбаныханзэжбайгаааж.ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.

ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.

ÇininTahranBykelçiliiveBirlemiMilletlerDnyaGdaProgramdnortakaçklamayapt.ÇinhkmetininDnyaGdaProgramaraclylarandakimltecilereyardmsalamaprogramnnbalad,1milyonABDDolartutarndaparayardmnntamamenmltecileregdamalzemelerisatnalnmasndakullanldbildirildi.ÇininTahranBykelçiliindenticaretataesiWuPeimin,ÇininszkonusuyardmprogramylarandabulunanIraklveAfganmltecileringdaskntsnçzmeyiarzuettiiniifadeetti.ÇinhkmetinerandakimltecilereyardmsaladiçinteekkredenDnyaGdaProgramnnrantemsilcisiNegarGerami,parayardmnngerçekletirilmesindensonra,DnyaGdaProgramnnblgedeun,pirinç,,bumalzemeleringruphalinde30binAfganveIraklmlteciyedatlacankaydetti.BabakanLiKeqiangMacaristannbakentiBudapeteÇin-OrtaveDouAvrupaLiderlerToplantsnakatlacak,ardndanMacaristan,ÇinileOrtaveDouAvrupalkeleriarasndagelitirilen16+,bu5yldahayatageç,Çinindiertaraflarlabirliktegeçen5yldeerlendirerek,,ÇinlearasndaderingelenekseldostlukbulunanMacaristanayapacaziyaretteMacarhkmetiyleibirliinigçlendirerekikilkearasndakikapsaml+1ibirliiliderlertoplantssrasndabazibirliibelgeleriimzalanacak,liderlerayrcabasnnkarsnaçÇin-OrtaveDouAvrupaEkonomiveTicaretForumunakatlacakolanLi,16+çnMacaristanziyaretisrasndabulkenindevletbakanJanosAderlebirarayagelmesi,BabakanViktorOrbanlagrmesiveortakbasntoplantsnakatlmas,ibirliianlamalarnnimzalanmasnatanklketmesibekleniyor.Çininhzlagelieniseyahatipiyasas,danyaplanaçklamayagre,irketinÇindekibiriktirmicirosununbuay1milyaravronun(1,2milyarABDdolar)zerineçkmasyla,ÇnnYnetimMdrLucyWang,Çinindnyannengeniiseyahatipazarnasahipolduunuvekr,KuakveYolinisiyatifigibiuluslararastalepleriarttranprojeleroldukçahzlbymenindeartacannaltnç,KreselSeyahatiBirliinin(GBTA)verilerinegre,Çin,2015ylndaABDdanyaplanaçklamada,Çininiseyahatiharcamalarnn2017de344,6milyarAmerikandolarnaulaarak,birncekiylagreyzde8,4ykselmesiveABDnintahminiiseyahatiharcamalarnn51,5milyardolarzerineçkmasbeklendiiifadeedildi.

蓝天白云下,细浪腾腾、银沙如雪,不远处的海岸,奇峰林立,怪石嶙峋。www.11sbc.netVàinétvCngtyTNHHTruynthngHoàncuQucQung(GMG)àiPhátthanhQuctTrungQuc(CRI)làtpoàntruynthngcpnhàncTrungQucthucTngCcBáochí-Xutbn-Phátthanh-TruynhìnhvàinnhNhàncTrungQuc,vimctiêutngthxaydngtpoàntruynthngqucthini,tnghp,kiumi,phnuxaydngbccmivtruynthngvààmtbngduynhtkinhdoanhvàpháttrincngnghiptruynthngvàvnhóacaCRIdavàokháinimkinhdoanhvàqunlyphngtintruynthnghinimrngquymcngnghiptruynthngvàvnhóa,nangcaotrìnhcngnghiptruynthngvàvnhóánhthànhvàongày18/1/2011,vitnchXaydngmtbngvnhóa,xaydngtruynthngxuyênqucgiakiumi,davàoCRIvàcácnghipvaphngtincaCRIgmphátthanh,truynhình,xutbn,trangwebvàphngtintruynthngmi,àinguyênkinhdoanhtronglnhvcvnhóacaCRI,dcsckinhdoanhtttruynthngcpqucgia,qucthóa,hinihóa,tnghpthngquaphngthcdoanhnghiphóa,thtrnghóa,chuyênmnhóavànghnghiphóùnghu,dchvtruynthngbdysaurngcngnhnnglchuyngvnutkinhdoanhvàqunlythngmi,GMGtngbchìnhthànhnghipvthmnhvàthnghiudchvtruynthnghoànchnh,chephtoànbucui,lykhánthínhgilàmtrungtam.XINHUA:PresidenTiongkok,XiJinpingmengadakanpembicaraandenganPresidenDjibouti,IsmailOmarGuellehdiBalaiAgungRakyatBeijingpadaKamis(23/11)ok-Djiboutid,PresidenIsmailOmarGuellehadalahpemimpinnegaraAfrikapertamayangberkunjungkeTiongkokpascapenyelenggaraanKongresNasionalke-19PartaiKomunisTiongkok,,keduanegaraselalumemperlakukansatusamalainsecarasetara,asilKTTJohannesburgForumKerjaSamaTiongkok-Afrika,bersama-samamendorongpembangunanSatuSabukSatuJalan,dansecaramenyeluruhmemperdalamkerjasamabilateraldiberbagaibidang,dalamrangkamenyejahterakanrakyatkeduanegara.MenteriLuarNegeriTiongkokWangYidanMenteriKoreaSelatan(Korsel)Kyung-whaKangkemarin(22/11),TiongkokdanKorseladalahtetanggaabadi,perkembanganhubungankeduanegarayangsesuaid,keduapihaktelahmencapaibeberapakesepahamanseputarmasalahrudal"THAAD".PresidenXiJinpingdanPerdanaMenteriLiKeqiangtelah"TigaTIDAK"Korsel,antaralaintidakmenambahkansistemrudal"TAAD",tidakikutsertadalamsistemanti-rudalASdantidakmengembangkanpersekutuanmiliterKorsel-AS-Jepang,sertapendi,memperdalamsalingpengertiansecaralebihlanjut,mengurangiperselisihansecaramaksimal,menci,keduapihakhendaknyamengumpulkanpengalamandanmembuatren,MenluKorselKyung-whaKangmenyatakan,selama25tahunpembukaanhubungandiplomatik,hubungankeduanegaramerealisasiloncatankedepan,,pada31Oktoberlalukeduapihaktelahmengumumkanpernyataanpersseputarmasalah-masalahyangsedangmenggangguhubungankeduanegarasaatini,kepalanegara,keduapihakhendaknyaterusmeningkatkaMenteriLuarNegeriTiongkok,WangYihariSeninkemarin(20/11)diNaypyidaw,IbukotaMyanmarmengadakanpertemuandenganMenteriLuarNegeriKamboja,,TiongkokdanKambojasalingpercaya,wujudkanpertumbuhanekonomi,TiongkokyakinpemerintahKambojaberkemampuanuntukmemimpinrakyatnyamenanganitantangandalamdanluarnegeri,danmengadakanpemilihanumumdenganlancartahundepan,a,perkembanganhubungankeduanegaramenghadapipeluangbaru,TiongkokbersediamemperdalamlebihlanjutkerjasamastrategisdenganKamboja,,KambojamengapranhubunganKamboja-Tiongkok,sertabersediamenggunakanpeluangtersebutuntukmemperdalamlebihlanjutpersahabatandankerjasamaantarakeduanegara.BelumlamayanglalusepasangpandaraksasatelahdikirimdariCagarAlamNasionalWolong,ProvinsiSichuan,TiongkokkeTamanSafariIndonesia(TSI)diBogor,,upacaraperesmiankerjasamakonservasian,yangmerupakanbagi,WakilKepalaPusatPenelitiandanKonservasiPandaRaksasaTiongkokmengatakan,CaiTaodanHuChundipilihuntukdikirimkeIndonesiadenganmempertimbangkansejumlahfaktor,,semuainiberkatkondisialamdiIndonesiasertaperawatancermatyangdiberikanparapetugassetempat.",sius,,,"uapand"hartanasional",WakilPerdanaMenteriTiongkokLiuYandongmenyatakan:",melaluikerjasamadibidangpenelitiandankonservasipandaraksasa,kerjasamakeduanegaradiberbagaibidangakansemakinmeningkat,termasukbidangekonomi,sosial,hini."

ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.

下面小编具体介绍一下:()()预计2017年10月14日内部选房(本周六),目前火爆排卡中,目前排卡费一万,四期主要的建筑产品类型为高层和洋房,本次高层推出的楼栋是22#、23#、24#,户型面积为90-138平、洋房是15#、16#、17#、18#,户型面积为133-170平,都是70年产权,价格7000元/平米起。ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.

vAboutGMGGlobalBroadcastingMediaGroup(GMG),,istheoneandonlyplatformmanagingallprofit-orientedmediaandculturalresourcesforChinaRadioInternational(CRI)andChinaInternationalBroadcastingNetwork(CIBN).GMGplaysacriticalroleinhelpingCRIbuildamodern,global,,,strans-medianetworkthatcoversradio,television,publishing,Internetandnewmedia,GMGaimstobecomeastate-level,globalized,modernized,comprehensivemediagroupinaprofessional,nandmanagement,GMGisonitswaytobuildingitsbrandasabusinessthatprovidesintegrated,client-orientedservicestoallterminals.ChutichTpCnBinhnuro,TngthngGu-llaNguynthuqucgiachuPhiutintithmTrungQucsauaihi19angCngsanTrungQuc,,snsangcungGi-bu-ti,gprutthchinthanhquacuaHinghiThnginhDinanHptacTrungQucchuPhiGi-han-ne-xbc,chungtaythucyxydngMtvanhai,mtconng,susctoandinhptacgiahainctrongcaclinhvc,uaihi19angCngsanTrungQuc,chucmngaihi19angCngsanTrungQucdinrathngli,chucmngChutichTpCnBinhmtlnnacbulamTngBithTrungngangCngsanTrungQuc,anhgiacaovicTtngTpCnBinhvChunghiaxahicscTrungQucthiaimicavaoiulangCngsanTrungQuc.TheoHangtinTrungQuc:Ngay19/11,taudulichcotnGicmthgii(WorldDream)cuaHangDreamCruisesthucTpoanGentingHngCngbtuchuynhanhtrinhutintNamSa,QuangChu,,taudulichGicmthgiicao18tng,colngchoannchn150nghintnbtuhanhtrinh6ngay5mtNamSanMa-ni-lavaaoB-ra-cay(Boracay),,taudulichnayhoatngtrn3tuynngbingmhanhtrinh6ngay5mtNamSanMa-ni-lavaaoB-r-caycuaPhi-li-pin,hanhtrinh6ngay5mtNamSanthanhphHChiMinhvaNhaTrangcuaVitNam,hanhtrinhcuitun3ngay2mxutphattHngCng.ChutichTpCnBinhnhnmanh,,trong5thangthitlpquanhngoaigiao,giaoluvahptactrncaclinhvcgiahaincangtrinkhainhanhchong,,nmvnginhhngungn,quyhoachvathucyhptacgiahaincvitccao,,nhndnPa-na-mahoantoanhoannghnhquytinhvthitlpquanhngoaigiaoviTrungQuc,,hptacgiahaincathuctintrinquantrong,tnntangvngchcchosphattrinludaicuaquanhhainc,mtln,,NguynthuhaincacungchngkinlkycacvnkinhptacsongphngtrongcaclinhvcnhMtvanhai,mtconng,kinht-thngmai,ut,vntaingbin,.

ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.

  除了展现12种善行生活方式,主办方还邀请了3位优秀社会组织和公益机构代表与观众分享交流自己的独特公益体验。Eitherscriptsндр8-рсарын25,1937оныэнэдр,ХКН-ынтвхорооныцэргийнтвзвллсХятадынажилчин,тариачныулаанармийннэрийгиргэдийнхувьсгалтармийн8-рзамынармихэмээнхалахзарлиггаргав.ГоминьданнамболонХКН-ынтохиролцсонгэрээнийдагууХКН-ынтвхорооныцэргийнтвзвлл1937оны8-рсарын25-ндармийгрчлнбайгуулахзарлиггаргаж,Хятадынажилчин,тариачныулаанармийн1-р,2-р,4-рармиболонШааньбэй-гийнулаанармийгрчлнбайгуулж,иргэдийнхувьсгалтармийн8-рзамынармихэмээннэрлэжээ.Улаанармийнгалфронтынернхийудирдахгазрыг8-рзамынармийнернхийкомандлалынгазархэмээннэрлэж,ЖДэ-гернхийкомандлагч,ПэнДэХуай-гернхийкомандлагчийнорлогч,ЕЖяньИн-гштабындарга,ЗЧуань-гштабындаргынорлогчоортустустомилов.Улаанармийнулстрийнернхийгазрыг8-рзамынармийнулстрийнернхийгазархэмээннэрлэж,РэньБиШи-гдарга,ДэнШяоПин-гдаргынорлогчоортомилов.8-рзамынармид115-р,120-р,129-рдивизболонернхийштабыншуудхарьяаныхчнийгхамруулааднийт46мянганцэрэгтэйболсонбайлаа.115-рдивизийндаргаарЛиньБяо,дэддаргаарНеРнЖэнь,штабындаргаарЖКнь,улстр,сурганхмжлэхгазрындаргаарЛРнХуаньнаражиллаж,343-рбригад,344-рбригадыгтусдивизэдхамруулаадЧэньГуан,ШюйХайДннартустусдаргааражиллав.Ингээд115-рдивизмянганхнтэйболжээ.120-рдивизэдХэЛндарга,ШяоКэдэддарга,ЖШиДиштабындарга,ГуаньШянИнулстр,сурганхмжлэхгазрындаргааражиллаж,358-рбригад,359-рбригадыгтусдивизэдхамруулаадЖанЗнШюнь,ЧэньБЖюньнартустусдаргааражиллав.Ингээд120-рдивиз14мянганхнтэйболжээ.129-рдивизэдЛюБЧэндарга,ШюйШянЧяньдэддарга,НиЖиЛянштабындарга,ЖанХаоулстр,сурганхмжлэхгазрындаргааражиллаж,385-рбригад,386-рбригадыгтусдивизэдхамруулаадВанХнКнь,ЧэньГэннартустусдаргааражиллав.Ингээд129-рдивиз13мянганхнтэйболжээ.нээсгаднаернхийштабыншуудхарьяаныхчинд3000гаруйцэрэгтэйбайлаа.Мннийзэрэгцээ115-р,120-р,129-рдивизээстусбрхэсэгхчнийгтатаж,8-рзамынармийнарынхамгаалалтын9000гаруйхнтэйгазарбайгуулаад,ШяоЖиньГуандаргааражиллаж,Шань,Гань,Нинхилийнбсийгсахинхамгаалжбайсанюм.Eitherscriptsндр8-рсарын27,1942оныэнэдр,АмерикийнтрийннарийнбичгийндаргаХаллАмерикаасАнглидсуужбайсанэлчинсайдадзахиаилгээж,Хятададхэрэгжлжбайсанконсулынтасланшийдэхэрхийгцуцлахсанаачилгагаргажээ.Ойреийнтхэнд,АмерикболонАнглибгдХятадулстайконсулынтасланшийдэхэрххэрэгжлэхтэгшбусгэрээбайгуулжнгрснюм.Хятадынардтмэнтэредэдгээртэгшбусгэрээгцуцлахыгтэсэжяданхсэнхлээжбайсанболовчимпериалистдэдгээронцэрхээтавихдургйбайлаа.ЯпонытрэмгийллийнэсрэгхатуужилтайдайныявцадХятадулсдэлхийдахиныхндэтгэлийголж,олонулсдахьбайрсууриадээшллжчадсанюм.нийзэрэгцээЯпонулсАзитивдхчнийхрээгээтасралтгйтэлжбайсанньАмерик,АнглийнэрхашгийгноцтойхохироожбайсантултэдХятадулсынталаасЯпонтойдайнааргэлжллж,Японцэргийгдайнышалбагтшигдлэхийгхсэжбайсанюм.БхХятадынардтмнийЯпонытрэмгийллийнэсрэгдайнссэнэхнийхэдэнжилд,ХятадулсынхэрэгцээшаардлагаболонЯпонытрэмгийллийгэсэргцэххэрэгцээшаардлагаасболж,Америк,АнглихоёроронХятадулстайхэлэлцээхийж,консулынтасланшийдэхэрхийгцуцлахасуудлыгавчхэлэлцэхэдбэлэнбайгаагаахэдудааилэрхийлсэнболовчбодитойаргахэмжээаваагйбайлаа.НомхондалайндайнссэнээсхойшАмерик,Англи,ХятадулсЯпонтойдайнзарлацгааж,фашизмынэсрэгдайныалбанёсныхолбоотонболцгоосонюм.нийзэрэгцээХятадыннутагдахьЯпоныэзэлсэнбсэдАмерик,АнглизэрэгорныэдэлжбайсангадаадзасаглалынэрхийгЯпонмнцуцалсанбайжбилээ.Хятадулстасралтгйшаардлагагаргасныднд,1942оны8-рсарын27-ныдр,АмерикийнтрийннарийнбичгийндаргаХаллАмерикаасАнглидсуужбайсанэлчинсайдВинантаардамжууланАнглийнГХЯ-нысайдАйдиндзахиаилгээж,Америк,АнглихоёроронтустусдаруйханХятадулстайхэлэлцээхийж,Хятададхэрэгжлжбайсанконсулынтасланшийдэхэрхийгбогинохугацаандцуцлахдхмгэрээбайгуулахыгсаналболгосонюм.Саргаруйзвшилцснийднд,Америк,АнглихоёроронтустусХятадулстайхуучингэрээгцуцлаххэлэлцээхийхээрболов.10-рсарын9-нд,Америк,АнглихоёроронррийншийдвэрийгХятадынталдалбанёсоормэдэгдэв.10-рсарынслийн10хоногт,ХятадынталАмерик,Англихоёрорнышинэгэрээнийтслийгхлээжаваад,тусхоёроронтойтустусхэлэлцээхийсэнюм.ХятадАмерикхоёрорныхэлэлцээнэлээдурагштайявагдлаа.ХаринХятадАнглийнхэлэлцээньХонконгийнасуудлаасболж,ахицмуутайбайлаа.1943оны1-рсарын11-ийдрВашингтонд,Хятад,АмерикийншинэгэрээбуюуХятад,АмерикхоёроронАмерикаасХятададхэрэгжлжбайсангадаадзасаглалынхуулийнэрхболонхолбогдохасуудлыгзохицуулахэрхийгцуцлахтухайгэрээ-ндгарынсэгзурж,мн1943оны1-рсарын11-ийдрЧнчиндХятад,АнглийншинэгэрээбуюуХятад,АнглихоёроронАнглиасХятададхэрэгжлжбайсангадаадзасаглалынхуулийнэрхболонхолбогдохасуудлыгзохицуулахэрхийгцуцлахтухайгэрээ-ндгарынсэгзурсанюм.5-рсарын20-нд,эдгээргэрээхчинтэйболов.нээсхойшХятададиймэрхонцэрхэдэлжбайсанулсорнуудмнХятадулстайшинэгэрээндбайгуулжбилээ.Хуучингэрээндийгцуцлан,шинэгэрээндбайгуулсанньЯпонытрэмгийллийнэсрэгдайныявцадХятадулсынгадаадхарилцаандаагаргасантомоохонамжилтбгдэнэньХятадулсынолонулсдахьнэрхнд,байрсуурийгдээшллж,Хятадынцэрэгардынэрэлхэгээрбайлдахурамзоригийгоргилуулжчадсанюм.1943оны1-рсарын25-ныдр,ХКН-ынтвхороошийдвэргаргаж,ХятадАмерик,ХятадАнглийнтэгшбусхуучингэрээгцуцалсныгтэмдэгдэв.БхХятадынардтмэнчэдгээрхуучингэрээгцуцлан,шинэгэрээбайгуулсангадаадхарилцаанытомоохонамжилтыгргнртэмдэглэжээ.Eitherscriptsндрбол8-рсарын6,1945оныэнэдр,АНУ-аасЯпоныХиросимааралданхныатомынбмбгхаяжээ.1945оны5-рсарын8-ныдр,Германызасгийнгазарямарчугтварнхцлгйгээрбуужгхзарласантулхолбоотонорнуудынармийнбайлдаанытвзнзгтшилжиж,хчээтвлрлэн,ЯпонФашистуудтайтулалдажбайлаа.АНУ-аасЯпоныгмэдэлдээавч,дайныдарааашигхртэхбайрсуурьтайболохынтлганцталаасааЯпоныгбуулгажавахааряарчбайлаа.7-рсарын16-ныдр,АНУШинэМексикмужийнцлдатомынбмбгийгамжилттайтуршжээ.7-рсарын24-нийдр,АНУ-ынернхийлгчТруманПотсдамдАмерикийнхуурайзамынармийнштабыннэрээрНомхондалайнстратегийнагаарынармийнкомандлагчидзарлиггч:8-рсарын3-аасхойш,цагагаарыннхцлболомжийгзэж,509-рхолимогаргиХиросима,Огура,Нийгата,Нагасакизэрэггазрынальнэгэндньанхныатомынбмбгийгаваачижхаяхэмээжээ.7-рсарын26-ныдр,ПотсдамдынхурлаасХятад,Америк,АнглигурванорноосЯпондтргэнбуужгхийгтулганшаардсанПотсдамыналбанмэдээ-гнийтэлж,ЯпонФашистуудыннэндаруйбуужгхийгшаардсанюм.7-рсарын28-ныдр,ЯпоныэрхбаригчидПотсдамыналбанмэдээнээсшуудтатгалзав.ЭнэньхолбоотныармиудыгЯпонФашистуудтайэцсийндайнхийхэдхргэсэнюм.АНУ-ынхуурайнзамынармийнштабындаргаСтимсон:ЯпоныэрхбаригчидПотсдамыналбанмэдээнээсшуудтатгалзлаа.ОдооАНУПотсдамыналбанмэдээ-ндзаасныдагуубхзэвсэгтхчнээхдлгн,ЯпоныармийгустгахбгдЯпонулсыгнураахаасрямарчаргабайхгй.Харинатомынбмбгболэнэхзорилтыгбиеллэххамгийнсайнзэвсэгюмгэжонцолжээ.ЯпоныХиросимахотодцэргийнажйлдвэрийнчухалбаазбайхгйтулАмерикийнагаарынцэргийниххэмжээнийбмбгдлтдртгй,иргэдньчгадагшаадрвэжяваагйбайлаа.ТусхотдайныхлддайрагдаагйбтэнсайханбайсанньАмерикийнармийнатомынбмбгийнидшидээтуршихтэргнобъектболсонюм.Хнтрлхтнийтхэндурьдмнбайгаагйасарихаюултайзэвсэг-атомынбмбгийгтусхотодхоёроорхаясанньбтнээрээбайсанэнэхотыгнэсэнтоврогболгожээ.АтомынбмбгхаясанмндрХиросимахотод170мянганхн,Нагасакихотод66мянганхнэндэжшархадсанюм.ЯпонФашистуудбуужгхстатгалзан,ардиргэдээийнхгаслангийндалайдживлсэнбилээ.ДайндэгдээгчЯпонгрэндайныгайгийнхрдахинамсжээ.АНУ-аасЯпоныХиросима,НагасакихотодатомынбмбгхаясанявдалЯпоныэрхбаригчидболонсргнамуудыгцочирдуулж,Японымилитаристуудынэцсээзнэгэсэнямааномгийгдарж,Японыбуужгхйлявцыгтргэтгэсэнюм.ндр7-рсарын29,1937оныэнэдр,ЯпонцэрэгБэйпинхотыгэзэлжавсанюм.1937оны7-рсарын7-нд,Лгчяо-гийнхэргээсхойш,ХятададтрэмгийлэноржирсэнЯпонцэрэгнэгталаарСнЖэ-Юаньдханданзйлзйлийнхатуушаардлагатулгаж,нгталаардайныбайрлуулалтаажигдрлж,Бэйпин,Тяньжинь2хотыгэзлэнавахааршунахайрчбайжээ.1937оны7-рсарын25-ныдр,Японцэргийн20-рдивизийннэгхороотелефонутсыгсэлбэнзасахнэрийдлээрЛанфангийнгалттэрэгнийбуудалднэвтрэнороодэзлэнавчээ.ХятадынталаастухайнгазрыгсахинсуужбайсанармиолондахинхарилцсанболовчЯпоныталэрстатгалзажбайсантулзэвсэгтмрглдндхрсэнюм.26-нырээр,Японы20-рдивизийн77-рнэгдсэнхчинболонХятадыгтрэмгийлэноржирсэнЯпондээрэмчиднисэхонгоц,хуягттанкийнхамгаалалттайгаарЛанфангсахинхамгаалжбайсанХятадынталынармийгширндайрч,хндхохироогоодЛанфангэзлэнавчээ.7-рсарын26-ныдээсхойш,ЯпондээрэмчидХятадын29-рармидэцсийншаардлагатулгаж,тэднийг28-наасмнБэйпин,Тяньжинийбсээстатангарахыгшаардаж,хэрвээгарахгйболхатууаргахэмжээавнагэжээ.МннийзэрэгцээЯпондээрэмчдийнявганцэргийн1-рхороо19цагийнеэрГуанАньмэньдтрэнорж,Бэйпинхотыгхчээрэзлэхээроролдон,БэйпингсахинхамгаалжбайсанХятадынармитайтулалдажэхэлжээ.Оройн10цагийнеэрЯпонцэрэгБэйпинхотынэлчинсайдыняамдынбсээрдамжинФэнтайдухраноров.7-рсарын27-нд,ЯпоныармийнштабХятададтржоржирсэнармидаазахирамжгч,Хятадын29-рармийгдовтлохтушаалгснбгддотоодоосоо200мянгагаруйцэргийгХятададилгээжээ.Мндр,Хятадын29-рармийнзахирагчСнЖэ-ЮаньБэйпинхотыгхамгаалахкомандлалынгазарбайгуулж,рийгболонхотоохамгаалахмэдэгдэлгаргажээ.7-рсарын28-нд,ЯпончуудКазикиКиёшигийнудирдлагаарХятадын29-рармиасНань-Юаньдсуужбайсанцэргийнангийгдайрсанбайна.Хятадын29-рармиернхийкомандлагчбайсанДнЛиньгэ,132-рдивизийнахлагчЖаоДэн-ЮйнарынудирдлагаарЯпоныгэсэргцэнбайлджээ.Японыцэрэгнисэхонгоц,ихбууныдэмжлэгээрХятадынармийгширндовтолсонюм.5цаггаруйширнтулалдсаныэцэст,Нань-Юанийгалдаж,ДнЛиньгэ,ЖаоДэн-Юйнарбаатарлагаарамьрэгдэв.7-рсарын29-нд,ЯпондээрэмчидБэйпинхотыгэзлэв.

また、豊富な資金とメディアサービスに対する投資および運営能力、商業管理能力を持って、すべてのメディア端末をカバーし、視聴者を中心としたブランド作りが国広控股設立の目的である。

按被提名人所属行业,划分若干组,再次进行评议并记名投票,按票数高低排名推荐人选,每组推荐名额不超过3名。ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.

ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.ндр11-рсарын18,1935оныэнэдр,ХКН-ынТвХорооныумардбсийнтовчооныудирдлагадорБэйпингийноюутнуудынхолбообуюуумардбсийноюутнуудынхолбообайгуулагдсанюм.1935оныслийнхагаст,Японтрэмгийлэгчидумарднутагтолонхэрэгхувьсалгаргаснаарбайдалмашхурцдав.Олонхотсуурин,хдтосгоноорЯпондээрэмчиддрч,газарсайгйяпонбарааовоорон,япончуудынцэргийнсургуулийнбууныдуунргэлжлэхболжээ.Бэйпинхотноонэнчаймшигтбайдлаардрч,ГоминьданыноёдбаядуудэдхрнгхуминавчзайланзугтажбайсанбаХааныорднымузейнтхэндурсгалтзйлсийгмнднутагруузжбайсантдийгй"ихсургуулиудыгнлгэхээрбайна"гэсэнцуурхаляриадэлгэрчбайжээ.ХндхэцэнэбайдалдуурланхилэгнэсэнБэйпинхотынулстрийнзэлухамсарндроюутанзалуус:"Хятадынумардхэсгийнргнуудамнутагтбичгийнширээтавихгазаргйболлоо"хэмээнуриалоозонхашгирчээ.Ягэнэед,МаоЗэднгээртлллсэнХКН-ынТвХорооныудирдсанулаанармийнголхчинуртзамынаяндайнхийгээдШааньши,Ганьс-гийнхувьсгалынсуурингазартамжилттайхрэлцэночсонбайлаа.ТухайнедХКН-нынТвХороохэдийгээркоминтерныдолоонзйлтзэлбаримтлалболон"8-рсарыннэгнийтунхаг"-ийнагуулгыгсонсоогйбайсанчгэсэнтухайнцагеийнбайдлыгндэслэн,Японытрэмгийллийнэсрэгнэнргндэлгэрндэстнийфронтбайгуулахасуудлыгсудалжбайжээ.1935оны11-рсарын13-нд,ХКН-ынТвХорооноос"ЯпонимпериалистдХятадынумарднутгийгэзэлсэнболонЖанКайшиХятадынумарднутгийгхудалдан,Хятадулсыгхудалдлаа"гэсэнтунхаглалгаргаж,ЯпонимпериалистдболонЖанКайшигийнноёрхлыгнураахынтлнийтХятадыниргэдболонзэвсэгтхчнийхолбоолоннэгдэхийгуриалсанюм.11-рсарындунд10хоногт,ЖанХаоЗвллтсэхорондообуцанирээд,Шаньбэйорж,ХКН-ынТвХороондхандан,фашизмынэсрэгргндэлгэрнэгдмэлфронтбайгуулахтухайкоминтерныгаргасанзэлбаримтлалыгтанилцуулжээ.нийдараабуюу11-рсарын28-нд,ХКН-ынТвХорооноосБгдНайрамдахХятадАрдУлсынТвЗасгийнГазрындаргаМаоЗэдн,ХятадынАжилчин,Тариачин,УлаанАрмийнХувьсгалтЗвллийндаргаЖДэ-гийннэрээр"Японытрэмгийллийгэсэргцэн,эхорнооаврахтунхаг"гаргасанюм.Энэтунхгийнагуулга"8-рсарын1-нийтунхаг"-тайндсэндээадилбайлаа.ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.ХятадынОлонУлсынРадиогийнМонголхэлнийредакцийнхамтолонхятадхэлсонирхогчдодзориулангарутасны"Хятадтоль"аппликейшнбтээжээ.ТусаппликейшнийгАндройдйлдлийнсистемтэйухаалаггарутсаартатанавчкириллмонголсгээрхятадхэл,соёлынталаарргнмэдээлэлавахболомжтойюм.Eitherscriptsндрбол11-рсарын3,1943оны11-рсарын3-ныдр,Хятад,АмерикийнагаарынцэргийннэгдсэнхчинбайгуулагдсанбгдГйлинийбаазадхрэлцэночиж,Японтойбайлдажэхэлсэнюм.1941оны5-рсард,АНУтусорныбэлтгэлхчнийофицеруудболонус,хуурайзамынармийнагаарынхчнээсхалагдсанхмсийнАмерикийнагаарынцэргийнсайндурынхчинднэгдэнХятадулсадиржЯпонтойтулаанхийхийгзвшрснюм.6-рсардньХятадулсАмерикаас100снгчнисэхонгоцхудалданавсан.7-рсард,АмерикийнхуурайзамынармийнагаарынхчнээсхалагдсанофицерКлайреЛиЧэннаултынбайгуулсанАмерикийнсайндурынагаарынхчинМьянмартирсэн.8-рсарын1-нд,ХятадынагаарынармийнАмерикийнсайндурынхчиналбанёсоорбайгуулагдаж,КлайреЛиЧэннаулткомандлагчньболов.ТуссайндурынхчнийгНисэхонгоцйлдвэрлэхтвкомпанихэмээннэрлээд,Кньминхотнообайрлуулан,нийт254хнтэйснгчнисэхонгоцны3бригадыгхамруулж,Мьянмартдасгалжуулжэхэлжээ.1941оны12-рсарын20-нд,АмерикийнсайндурынхчинКньминхотынагаараастусхотодбайсанЯпонцэргийннисэхонгоцыгбмбгдж,анхныэнэхагаарынтулалдаанаардайсны6нисэхонгоцыгбууданунагааж,ЯпонытрэмгийллийнэсрэгХятадАмерикийнхамтранявуулсананхныдайндялалтбайгуулжээ.1942оны5-рсард,Америкийнсайндурынхчин8нисэхонгоцоор3хоногдарааланЮньнаньмужийнбаруунхэсгийнНжянмрнийхавцалболонууланзамдагуубайсанЯпонцэргийгбмбгдснр,ЯпонцэргдмрнгатлахгрбарьжчадсангйЛнлиндухраноржээ.1942оны1-рсард,АмерикийнсайндурынхчинХятадынагаарынцэргийгхамгаалан,ВьетнамынЖялиндбайсанЯпонынисэхонгоцныбуудлыг2удаанисэхонгоцоорбмбгджээ.